Delegatom często to­warzyszą członkowie ich rodzin, przy czym po zakończeniu im­prezy udają się w podróż turystyczną po kraju. W porównaniu z wielkimi jednorazowymi imprezami, imprezy organizowane re­gularnie zwykle nie wymagają większych nakładów finansowych na urządzenia turystyczne i gospodarkę komunalną.Dużą rolę imprezy te odgrywają również w krajach socjali­stycznych. I tak, w Czechach zwiedziło je w roku 1966      150 tys. cudzoziemców (co stanowiło 4,3% ogólnej liczby tury­stów zagranicznych). W Pilznie w roku 1966, w okresie lata, zor­ganizowano narodowe targi gastronomii, hotelarstwa i turystyki, w których wzięło udział 50 krajów. Jesienne targi w Lipsku w roku 1968 zwiedziło 218 tys. gości z 84 krajów świata.

Organizowanie jednorazowych, specjalnych imprez wiąże się z dużymi nakładami finansowymi na gospodarkę komunalną oraz miejscową bazę turystyczną. W rezultacie dany kraj lub jakiś region kraju uzyskuje dodatkowe środki dla rozwoju turystyki. To co w zwykłych warunkach wymagałoby kilku lat budowy realizowane jest w bardzo krótkim czasie. Rezultaty oddziały­wania kongresów, targów, wystaw regularnie organizowanych na rozwój turystyki są bardziej widoczne (chociaż nie tak wielkie), ponieważ praktycznie rzadko są likwidowane. Gdyby nie te im­prezy, uczestnicy ich mogliby nie przyjechać w ogóle do danego kraju. Zwykle wydatki na takie podróże pokrywane są przez organizacje, w których pracują delegaci.

Udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie zwiedzają­cych wystawy i targi bywa różny. Tak na przykład w Paryżu, targi w roku 1961 odwiedziło 3 min osób, w tym 310 tys. cu­dzoziemców, w Lipsku w roku 1960 na 590 tys. zwiedzających było 70,4 tys. cudzoziemców. Fakt, że większość targów organi­zowana jest systematycznie, w tym samym czasie, ma duże zna- czenie dla turystyki.międzynarodowej, Prawie wszystkie-targi organizowane są„co roku,niektóre,nawet.dwa,xazy, w„ciągu,xoku (na wiosnę i w jesieni). Pozwala.to lepiej, organizować^skuteczną reklamę turystyczną sprzyja sprawniejszej pracy całej infra­struktury, turystycznej. Większa część’ targów’ organizowana jest w okresie wiosen­nym, począwszy od marca i osiąga maksimumjw maju.

Spośród wielu przyczyn warunkujących wybór tych miast jako miejsca tar­gów niemałą rolę odgrywaJakt; że.przebywą.w nic^ząwszęju- ża liczba: turystów«zagranicznych, którzy są potencjalnymi, gość­mi targów. Z drugiej strony, targLstanowią .niemały .bodziec, do zwiększenia napływu’ turystów do tych. miast. W latach 60-tych liczba międzynarodowych wystaw i targów znacznie wzrosła. W roku 1965 zorganizowano na świecie 1250 . różnych wystaw targów o charakterze handlowym . Zwiedzanie wystaw, targów; jak 1 in­nych specjalnych imprez wpływa na podniesienie kultury tu­rystyki i wzbogaca program podróży.

W krajach socjalistycznych tar­gi międzynarodowe odbywają się w następujących miastach: Li­psku (NRD), Poznaniu (Polska), Płowdiwie (Bułgaria), Budape­szcie (Węgry) oraz targi przemysłu.maszynowego w.Brnie (Cze­chosłowacja). W. krajach socjalistycznych organizowane są corocz­nie wystawy handlowo-przemysłowe państw obcych.W celu łatwiejszego transportu eksponatów,., uczestników i   zwiedzających znaczna liczba targów organizowana ..jest:w mia­stach nadmorskich: Stwarza to bardzo sprzyjające-warunkUdla rozwoju, turystyki i międzynarodowej, ponieważ pozwala włączyć zwiedzanie. targów do . programu wszystkich rodzajów podróży morskich, a częściowo, w wypadku . nadzwyczajnego napływu gości, -rozwiązuje problem .zakwaterowania , ponieważ znaczna część turystów nócuje na statkach. Liczne miasta „targowe” — to stolice państw. Należą tu takie miasta jak Tokio, Rzym, Paryż, Wiedeń i Bruksela.

Bookmarks